Omzetbelasting in de Europese Unie

Alle landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie (EU) gaan uit van dezelfde btw-richtlijn. Bedrijven krijgen zoveel mogelijk met dezelfde btw-regels te maken. Altijd verstandig om bij het btw berekenen 21% een calculator te gebruiken.

Oorsprongslandbeginsel

Goederen, personen, diensten en kapitaal kunnen zich vrijelijk bewegen binnen de Europese Unie (EU). Reizigers die voor eigen gebruik goederen kopen in een ander EU-land, betalen ook de btw in dat land. De consument hoeft aan de grens dus geen btw meer te betalen.

Deze regeling is gebaseerd op het ‘oorsprongslandbeginsel’: btw betalen in het land waar de aankoop plaatsvindt. Voorwaarde is dat de reiziger niet meer goederen meeneemt dan maximaal toegestaan.
Oorsprongslandbeginsel voor bedrijfsleveringen

Het ‘oorsprongslandbeginsel’ geldt voor leveringen binnen de EU aan:

vrijgestelde bedrijven;
landbouwbedrijven die onder de landbouwregeling vallen;
rechtspersonen die niet belastingplichtig zijn (zoals overheden).

De totale waarde van de gekochte goederen mag niet meer zijn dan €10.000 per kalenderjaar. Gaat de reiziger over deze drempel heen, dan moet hij aangifte doen van de aankoop in het land van bestemming.
Oorsprongslandbeginsel voor afstandsverkopen

Daarnaast wordt het ‘oorsprongslandbeginsel’ toegepast bij afstandsverkopen aan:

particulieren;
vrijgestelde bedrijven;
rechtspersonen die niet belastingplichtig zijn (zoals overheden);
landbouwbedrijven die onder de landbouwregeling vallen.

Bij afstandsverkopen worden de goederen door, of voor rekening van, de leverancier naar de afnemer in een andere lidstaat vervoerd. Het drempelbedrag voor afstandsverkopen ligt per verkoper en per kalenderjaar op € 100.000.
Bestemmingslandbeginsel

Bij handel tussen bedrijven in verschillende EU-landen wordt btw geheven in de land waarnaar de goederen worden vervoerd. Als bedrijven goederen afnemen, hebben zij dus te maken met de tarieven en de voorwaarden van dat land.

Dit is gebaseerd op het ‘bestemmingslandbeginsel’: btw betalen in het land waar de goederen naartoe worden vervoerd. Voor het bedrijf dat de goederen levert, geldt het nultarief. Het bedrijf dat de goederen koopt, doet aangifte voor de aankoop van de goederen.

Het ‘bestemmingslandbeginsel’ geldt altijd voor de verkoop van nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen aan particulieren.
Overzichten van leveringen

Elke ondernemer die goederen levert aan een bedrijf in een ander EU-land en daar btw over betaalt, moet lijsten indienen waarop de leveringen zijn vermeld. Dit geldt ook voor ondernemers die diensten verrichten voor een bedrijf in een ander EU-land. Met de lijst geeft de ondernemer aan welke goederen of diensten hij in een bepaalde periode heeft geleverd.

De lijst wordt gebruikt om te controleren of de btw, die is verschuldigd in een andere lidstaat, wel is afgedragen. De ondernemer is verplicht om meer informatie te geven als dat nodig is voor de controle op de btw-heffing.
Geen grenscontroles binnen EU

Grenscontroles voor belastingdoeleinden vinden niet meer plaats binnen de EU. Btw-heffing bij invoer en het nultarief bij uitvoer gelden slechts voor goederen die afkomstig zijn uit niet-EU-landen of daarheen gaan.

In category: overheid
Tagged with: ,